Herroepingsrecht

Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met onze webshop te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per email aan I AM Meditatie Coaching te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking, binnen 14 dagen na ontbinding, aan I AM Meditatie Coaching worden geretourneerd. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen aan de afnemer worden terugbetaald (mits de artikelen onbeschadigd weer in het bezit van I AM Meditatie Coaching zijn).

Hoewel een e-mail volstaat voor het annuleren van een bestelling, kunt je desgewenst van onderstaand standaardformulier gebruik maken.
Hiervoor kun je deze pagina copy/pasten, of afdrukken en invullen en vervolgens ofwel scannen en e-mailen ofwel per post opsturen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Webshop I AM Meditatie Coaching
Deventerweg 63
7214 DB EPSE
info@iam-meditatiecoach.nl
Tel: 06-54971836

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.